Terms and conditions

   

Due to legal conditions, we offer our terms and conditions only in Dutch.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Brand New Visuals (incl. RoofMedia en Bedrukjedak) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij hiervan
schriftelijk door Lijbers Dakwerken en de wederpartij wordt afgeweken.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Lijbers Dakwerken zijn vrijblijvend, tenzij een termijn van aanvaarding is vermeld.
2.2 Door Lijbers Dakwerken verstrekte gegevens, afbeeldingen etc. blijven te allen tijde het eigendom van Lijbers Dakwerken. Mondelinge toezeggingen en afspraken gelden slechts indien zij onmiddellijk schriftelijk zijn bevestigd door Lijbers Dakwerken.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Brand New Visuals deze schriftelijk heeft bevestigd, hetzij via een
orderbevestiging, hetzij via ondertekening van een overeenkomst.
3.2 Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.
3.3 Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte cq orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen 8 dagen na de factuurdatum.
3.4 Indien de opdrachtgever een reclamebureau of een nadere bemiddelaar is die ten behoeven van een derde de overeenkomst sluit, wordt in de overeenkomst degene ten wiens behoeve deze overeenkomst gesloten wordt vermeld, terwijl de bemiddelaar geacht wordt mede namens deze derde te ondertekenen. De bemiddelaar wordt geacht deze derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en hij staat ten opzichte van Lijbers Dakwerken in voor zijn bevoegdheid de derde in casus te vertegenwoordigen.

Artikel 4 - Levering

4.1 Als tijdstip van levering zal gelden het moment waarop de producten/zaken het bedrijf Lijbers Dakwerken of bij partners zal verlaten. Vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade en is zij verplicht zich deugdelijk tegen de schade/aansprakelijkheid met betrekken tot deze te verzekeren.
4.2 Verzending en reizen van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de wederpartij niet zelf zorgdraagt voor transport.

Artikel 5 - Levertijd

5.1 De door Lijbers Dakwerken opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Vertraging in de aflevering zal voor de wederpartij nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst zijn noch tot het verzoeken van schadevergoeding. Slechts indien ernstige vertraging van de levering wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Brand New Visuals, zal Lijbers Dakwerken aansprakelijk zijn, doch voor niet meer dan het factuurbedrag.
Zij behoud zich het recht om in een redelijke termijn alsnog aan haar verplichting te voldoen.

Artikel 6 - Materialen/Kwaliteit

6.1 De bij de aanbieding verstrekte bescheiden, bestaande uit gegevens, afbeeldingen en kleuren zijn bij wijze van
aanduiding verstrekt en binden Lijbers Dakwerken niet.
6.2 Kleine afwijkingen van maat, aantal, afwerking en kleur( tot maximaal 10% zijn toelaatbaar) geven geen recht op schadevergoeding aan de wederpartij en kunnen niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Ten aanzien van reclameringen / reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwt.


Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Lijbers Dakwerken behoudt zich het auteursrecht alsmede de rechten uit intellectuele eigendomsrechten voor, voor door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, schetsen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, offertes en dergelijke. De genoemde stukken blijven het eigendom van Lijbers Dakwerken en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet anders worden gebruikt dan waarvoor de aan de wederpartij verkochte en geleverd zaken zijn bestemd.

Artikel 8  - Reclameren

8.1 De wederpartij dient binnen 8 dagen schriftelijk, onder vermelding van ordernummer of factuurnummer, Lijbers Dakwerken in kennis te stellen van gebreken aan de geleverde zaken.
8.2 Indien de geleverde zaken gebreken vertonen en de wederpartij heeft tijdig gereclameerd, zullen de gebreken worden hersteld of zullen de gebreken worden vervangen. De wederpartij zal niet ontbinding van de overeenkomst kunnen vorderen.
8.3 Lijbers Dakwerken is nimmer aansprakelijk voor bedrijf- of gevolgschade van de wederpartij.


Artikel 9 - Prijzen

9.1 De prijzen zijn excl. btw , verzendkosten en exlusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst. De prijzen zijn gecalculeerd op grond van de inkoopprijs van de gebruikte grondstoffen en andere kostprijsfactoren. Indien deze na sluiting van de overeenkomst een wijziging ondergaan, is Lijbers Dakwerken gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
9.2 Extra bewerkelijke ontwerpen, schetsen, tekeningen en/of modellen, ondeugdelijke informatiedragers of databestanden, een ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten alsmede alle soortgelijke toeleveringen die Lijbers Dakwerken tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, vormen steeds grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 - Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum per bank of giro. De valutadatum op bank -of giroafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag mits anders (schriftelijk door Lijbers Dakwerken) is overeengekomen.
10.2 Bij niet tijdige betaling is rente van 1,5% per (gedeelte) maand verschuldigd vanaf de vervaldag, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
10.3 Indien de wederpartij niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is Lijbers Dakwerken gerechtigd de geleverde zaken zonder rechtelijke tussenkomst terug te halen. De wederpartij diens aan Lijbers Dakwerken ongehinderde toegang te verschaffen aan de geleverd zaken.
10.4 Alle incassokosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, komen voor rekening van de wederpartij.
10.5 Indiende opdrachtgever jegens Lijbers Dakwerken met enige betalingsverplichting in gebreke is, heeft Lijbers Dakwerken het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied.
10.6 Lijbers Dakwerken is gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen, die opdrachtgever door niet of niet-tijdelijke betaling veroorzaakt.
10.7 Lijbers Dakwerken berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten evenwel met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Lijbers Dakwerken blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs van de geleverde zaken niet of nog niet geheel heeft betaald.
11.2 De wederpartij is, zolang de vordering van Lijbers Dakwerken niet volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het eigenkom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering en normale bestemming van zaken.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Onder overmacht in de zin van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rusten verbintenis verhinderen en die niet aan de partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan dienst schuld nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen.
12.2 Indien Lijbers Dakwerken door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, uitval van vervoersmiddelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door bedrijven, (werk)stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege, niet of tijdig in staat is een om meer verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Lijbers Dakwerken het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren.
12.3 Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van een deel of gehele overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 13 - Geschillen

13.1 Alle geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst, zullen uitsluitend berecht worden door een bevoegde rechter. De tekst van deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal is bindend.
13.2 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Inhoud en vorm van de reclame-uiting

14.1 Lijbers Dakwerken gaat de overeenkomst aan onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht plaatsing van een bepaalde reclame-uiting op ieder moment te weigeren, omdat de door de opdrachtgever ter plaatsing aangeboden uiting qua tekst, afbeelding en / of boodschap naar het oordeel van Lijbers Dakwerken hetzij (a) een gerede kans loopt in strijd te worden geacht met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, andere bij of krachtens de wet geldende bepalingen, de overeenkomst, enig recht van enige derde, en/of de NRC, hetzij (b) controversieel, schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast is, dan wel een politieke, religieuze of levensbeschouwelijke strekking heeft.
14.2 De opdrachtgever garandeert dat met de door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde en/of aangebrachte reclamemiddelen welke verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs-, merk- en/of enige andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Lijbers Dakwerken -zowel in als buiten rechte- voor alle aanspraken die derden in verband met inbreuken op intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten en daarmee verband houdende rechten, rechten met betrekking tot onrechtmatige handelen en/of enig ander recht, gelden kunnen maken.